• Binnen SWS zijn 16 medewerkers en ongeveer 230 vrijwilligers waaronder vier bestuursleden actief. Rechtsonder Brigitta Müller.

  • Foto- en filmclub Sliedrecht bracht een bestand van 1500 foto's terug tot een expositie van 40 ingelijste foto's die vanaf 4 februari te zien zijn in De Reling

50 jaar Welzijnswerk in Sliedrecht

SLIEDRECHT Deze maand is het Welzijnswerk vijftig jaar in Sliedrecht actief. Het jubileum wordt het hele jaar door gevierd met als aftrap een fotoexpositie die vandaag, donderdag 4 februari, in De Reling geopend wordt en als hoogtepunt op 3 juni een feestavond in De Lockhorst.

Door Jan Wieman

Hoe begon het? Op 17 februari 1966 besloten afgevaardigden van kerken, vrouwenorganisaties, Rode Kruis, Groene Kruis, EHBO, GSD Sliedrecht, Veilig Verkeer, artsen, Bond van Ouden van Dagen, Bescherming Bevolking, Leger des Heils, Gezinsverzorging de 'Coördinatie Commissie Bejaardenwerk' samen te stellen. Daarmee was het welzijnswerk in Sliedrecht een feit. Op 6 juni 1966 vond de eerste vergadering van deze commissie plaats. De organisatie groeide uit tot wat ze nu is: de Stichting Welzijnswerk Sliedrecht.

Vanaf het ontstaan speelden vrijwilligers een grote rol. Hun aantal groeide binnen een jaar van 30 naar 50. Er werd meteen vaart gezet achter de activiteiten: de eerste maaltijden werden op vijf adressen bezorgd, de alarmering werd op gang gebracht en om de bejaarden ontspanningsgelegenheid te bieden werd een sociëteit/dienstencentrum geopend. Op 14 november 1968 werd een nieuwe naam gelanceerd: Stichting Open Bejaardenwerk Sliedrecht.

De dynamiek ging voort: Rob van Helleman werd projectleider. De 'Wegwijzer' werd uitgegeven, er kwamen zwemlessen, er ontstond een mogelijkheid tot pedicurebehandelingen, een zangkoor werd opgericht, hulp bij belastingaangiften werd aangeboden, ook kwam er bejaardengym. Het aantal maaltijden dat bezorgd werd, liep op tot bijna 6000 op jaarbasis. Door de toename van de activiteiten werd uitgeweken naar dependances in Overslydrecht en de Tuinfluiter. Dit was echter niet voldoende. Op 22 Januari 1973 opende de Commissaris der Koningin Mr. M. Vrolijk De Schalm, jarenlang een soort tweede thuis voor veel bejaarden. Met het aantal activiteiten groeide ook het aantal vrijwilligers naar 120.

VERNIEUWING

In 1981 werd André Schoonderbeek aangesteld als projectleider. De activiteiten namen nog verder toe. Ook was er sprake van vernieuwing: belangenbehartiging, advisering, informatievoorziening en serviceverlening werden opgenomen in het pakket dat werd aangeboden aan de bejaarden. De huisvesting van bejaarden en de opnames in de bejaardenoorden, evenals de alarmering werden belangrijke taken van de stichting. Er ontstond gemeentelijk ouderenbeleid, waarbij ook ouderen werden betrokken. De kwaliteit van het wonen, het verbeteren van de leefomstandigheden en gezonder ouder worden kregen een plaats en de mantelzorgondersteuning kwam tot stand.

Vanaf 2000 werd gestart met de Visitekring en ging de ouderenadviseur aan het werk.

In 2005 werd De Schalm verlaten en vond verhuizing naar De Reling plaats.

WMO

Het jaar 2007 kenmerkte zich door een belangrijke mijlpaal: de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) werd ingevoerd. Het serviceloket hiervoor werd gehuisvest in het Gemeentekantoor. Er ontstond een decentralisatie vanuit de overheid, niet langer werd alles centraal via diensten, regelingen, instellingen en voorzieningen geregeld, maar de gemeenten moesten ondersteuning gaan bieden aan de burgers. Hiervoor werden de gemeenten ook verantwoordelijk gesteld. Er zou meer gekeken moeten worden naar wat mensen willen en zelf kunnen, iedereen moest meer mee gaan doen. Het was het begin van het einde van de Stichting Open Bejaardenwerk.

In 2009 werd dit werkelijkheid en was het Welzijnswerk een feit. Dit was bestemd voor iedere Sliedrechter van 23 en ouder. Wat niet wilde zeggen dat er geen zorg en activiteiten gericht op alleen ouderen meer bestonden.

VRAAGGERICHT

Sinds drie jaar is Brigitta Müller directeur van de Stichting Welzijnswerk Sliedrecht (SWS). Zij legt uit: ,,We zijn een organisatie die op grond van de WMO niet meer aanbod- maar vraaggericht is. Dus zijn we afhankelijk van de vragen die door de mensen gesteld worden. Daarop zal SWS zoveel mogelijk anticiperen om zo onze positie van 50 jaar 'ontmoeten en verbinden' te positioneren."

Müller verdeelt de aard van de werkzaamheden en ontwikkelingen binnen SWS in vier werkvelden:

Activiteiten en diensten ,,Deze zijn erg in ontwikkeling in de richting van het 'Nieuwe Welzijn' wat betekent dat het ook hier meer vraag- dan aanbodgericht is. Als mensen met vragen komen kunnen wij dat ondersteunen in de uitvoering en faciliteren. Denk aan het Repair café, de multiculturele vrouwengroepen en het taalhuis. De meest recente ontwikkeling is het woonkamerproject in de Vogelbuurt-Noord. Daar willen we een breed samenwerkingsproject van maken samen met wijkbewoners. We inventariseren nu hoe dat eruit komt te zien."

Sociaal-Juridische Diensten ,,Hieronder vallen het Bureau Sociaal Raadslieden met daaraan gekoppeld Hulp bij Thuisadministratie en de samenwerking met de gezamenlijke kerken bij Hulp bij Thuisadministratie. Alsmede het Financieel Café, gefinancierd door het Oranje Fonds. In de sociaaljuridische hoek spelen vrijwilligers een belangrijke rol ter ondersteuning van de professionals."

Het Vrijwilligerspunt ,,Dit koppelt mensen die vrijwilligerswerk willen doen aan organisaties die vrijwilligers zoeken. Recent ontwikkelde het activiteiten en evenementen rondom het thema eenzaamheid samen met andere organisaties. Een welzijnsorganisatie heeft anderen nodig heeft om iets te bereiken en samen een goed programma neer te zetten. Nieuw bij het vrijwilligerspunt is het Maatjesproject. Door middel van vrijwilligersinzet kunnen mensen contact krijgen."

Zorg en Ondersteuning ,,Een voorbeeld hiervan is het Mantelzorgpunt. Zij verzorgen ook maandelijks het Alzheimercafé. Een ontwikkeling die dit werkveld doormaakt is die van het Sociaal Team. De verdere ontwikkeling daarvan en de ondersteuning van de ouderenadviseur vraagt veel aandacht omdat we onze werkwijze verleggen."

Binnen SWS opereert ook de Centrale Administratie Welzijn die voor SWS en andere welzijnsorganisaties de financiële administratie uit handen neemt of daarbij ondersteunt.

Wethouder Hanny Visser vindt dat SWS als opvolger van het Open Bejaardenwerk er altijd in geslaagd is alle trends op een professionele manier te volgen. ,,De zorg en ondersteuning voor de inwoners van 0 tot 100 jaar bijvoorbeeld via het Sociaal Team, loopt heel goed. SWS zal in de toekomst veel voor Sliedrecht blijven betekenen op het gebied van welzijn. Bij nieuwe taken of ontwikkelingen zullen we met SWS van gedachten wisselen. We maken graag gebruik van hun kennis en ervaring. Wij maken het beleid, SWS geeft daar handen en voeten aan. Wij hebben alle vertrouwen dat zij dit op een goede manier doen."