'Aandachtswijk' Vogelbuurt-Noord krijgt nieuwe impuls

SLIEDRECHT De gemeente, Stichting Welzijnswerk Sliedrecht en Tablis Wonen hebben een omvangrijk plan van aanpak opgesteld voor de Vogelbuurt-Noord. Door middel van sociale maatregelen en interventies hopen zij in samenwerking met bewoners van de tienhoogflats de neerwaartse spiraal in deze 'aandachtswijk' om te buigen. Deze maand wordt een start gemaakt met extra maatregelen, experimenten en onderzoeken. Er wordt ook een convenant gesloten zodat een integrale aanpak mogelijk is en nieuwe bewoners met antecedenten (lees: een strafrechtelijk verleden) of een historie van woonoverlast kunnen worden geweerd.

Door Erik de Bruin

De neerwaartse spiraal betreft de leefbaarheid en veiligheid in en om de zes flatgebouwen van de Sperwer, de Havik en de Valkhof. Bovengenoemde partijen en de politie maken zich daar zorgen over. In het plan van aanpak staat dat er al jaren signalen zijn dat de leefbaarheid in dit deel van Sliedrecht verslechtert. Cijfers van Tablis en de politie onderschrijven dit. Er is meer criminaliteit (de politie heeft dertig tot veertig personen in beeld) en er zijn meer uitkeringsgerechtigden en mensen die in de schuldhulpverlening zitten. Qua overlastmeldingen (161 in het afgelopen jaar) en incidenten die bij de politie zijn gemeld (256) steekt de Vogelbuurt-Noord er ook bovenuit. Van het aantal opgerolde hennepkwekerijen zat ruim veertig procent in één van de tienhoogflats. Ruim zestig procent van de gepleegde inbraken in garages en schuren vond in dit gebied plaats. De gemeente, SWS en Tablis willen hun beleid meetbaar maken en hebben daarom doelen gesteld voor 2019. Dan moeten de cijfers lager uitkomen. Ook de subjectieve veiligheidsgevoelens worden gemeten. Daarover worden bewoners bevraagd. Nadat deze nulmeting is verricht wordt een ambitie gesteld waarna het onderzoek tweejaarlijks wordt herhaald om de voortgang te monitoren.

Imago

Uit een analyse is naar voren gekomen dat het imago van de Vogelbuurt-Noord op een aantal punten niet positief is. Dat blijkt volgens de opstellers van het plan van aanpak onder andere uit het feit dat er regelmatig woningen worden toegewezen aan woningzoekenden met erg weinig punten. Met andere woorden: er is weinig belangstelling. Woningzoekenden laten de kans lopen om hier te gaan wonen. Ook wordt aangehaald dat er 32 verschillende nationaliteiten in de flats wonen. Dit leidt, zo is te lezen, tot andere leefstijlen, racisme, ruzie en vechtpartijen. Het aantal uitkeringsgerechtigden en mensen die in de schuldhulpverlening zitten is, zoals al naar voren gebracht, procentueel hoger dan in de rest van Sliedrecht. ,,We zetten in op het vroegtijdig signaleren van financiële problemen. Hierdoor kan erger worden voorkomen", aldus een woordvoerder van de gemeente. Hij legt desgevraagd uit dat het aantal uitkeringsgerechtigden zou kunnen dalen door het gewijzigde toewijzingsbeleid van Tablis. Dat beleid is in de maak. De woningstichting gaat vastleggen welke bewoners zij in de tienhoogflats gehuisvest wil hebben. 'Om het imago te verbeteren moet een andere bewonersgroep worden aangetrokken', zo redeneren de samenwerkende partijen. Tablis gaat 'social screening' toepassen. Op de vraag of selectieve toewijzing niet discriminatie in de hand werkt (iemand met een strafblad moet toch ook ergens kunnen wonen?) reageert de gemeentevoorlichter dat het de partijen gaat om een goede leefbaarheid in de buurt. ,,Om die reden willen we een tijdelijke uitzondering creëren in het toewijzingsbeleid. Binnen de grenzen van de wet uiteraard." In het plan van aanpak staat dat Tablis onderzoekt op welke wijze ingrijpen in de woonruimteverdeling is toegestaan. De woordvoerder verduidelijkt dat het niet gaat om het uitzetten van bewoners. ,,Dit biedt ruimte om te sturen en een andere doelgroep aan te trekken." Welke nieuwe bewoners Tablis gehuisvest wil hebben en hoe die worden aangetrokken, is nog niet bekend. Dat moet nog worden uitgewerkt. Ook is nog onduidelijk waar naar wordt gekeken bij het antecedentenonderzoek. ,,In elk geval wordt onder de loep genomen of de beoogde huurder elders een verleden heeft opgebouwd wat betreft het veroorzaken van woonoverlast."

Maatregelen

'Three strikes you're out.' Dat principe wordt gehanteerd bij bewoners die de woonregels aan hun laars lappen. Bij elke melding wordt overgegaan tot dossiervorming. Wie een regel of regels heeft overtreden, krijgt bezoek. De afspraken in dat gesprek worden vastgelegd op papier. Bij een tweede overtreding wordt de verhuurder direct aangeschreven en bij een derde overtreding wordt in beginsel een vonnis gevraagd van de rechter om de huurovereenkomst te laten ontbinden of om een gedragsregel op te leggen. In het plan van aanpak staat dat zichtbare handhaving de bereidheid bij bewoners vergroot om incidenten te melden en dat daardoor zowel de objectieve als subjectieve veiligheid verbetert. Er worden tal van extra maatregelen genomen. De wijkagent zal meer aanwezig zijn en in gesprek gaan met bewoners. Ook de inzet van BOA's in de openbare ruimte wordt geïntensiveerd. Zij controleren streng op loslopende honden. Het opnieuw laten functioneren van de speelplaatsen door honden weg te houden wordt als een belangrijke actie beschouwd om de sociale binding in de buurt te versterken. Huismeesters krijgen training op het gebied van 'durven aanspreken' en 'omgaan met agressieve bewoners'. Woonconsulenten treden op bij signalen over illegale bewoning. Ook sociale problematiek als geluidsoverlast, burenruzies en asociaal gedrag krijgt aandacht van Tablis Wonen, die samen met de politie en het welzijnswerk aandacht huishoudens/overlastgevers in beeld brengt en een persoonsgerichte aanpak formuleert. Burenoverlast wordt aangepakt met behulp van buurtbemiddelaars uit Dordrecht en Papendrecht. Dit team van vrijwilligers wordt mogelijk uitgebreid met bewoners van de tienhoogflats. Daarvoor is goede training en certificering vooraf en professionele ondersteuning tijdens de bemiddeling wel noodzakelijk.

Buurtmakelaar

Er komt, zo is de bedoeling, wekelijks overleg tussen huismeesters, woonconsulenten, de politie en actieve bewoners. Die laatste groep gaat de zogenoemde buurtmakelaar mobiliseren. Deze medewerkster van de welzijnsstichting krijgt als taak het onderlinge contact en de sociale cohesie te bevorderen. Haar basis is een door Tablis ter beschikking gestelde woning die ook als wijkhuis dient waarin activiteiten gehouden kunnen worden, zoals taallessen, kinderactiviteiten en een Repair Café. Navraag bij de gemeentevoorlichter leert dat ze net met haar werkzaamheden is gestart. ,,Er zijn twee kleine zaken in gang gezet, namelijk: het geven van fietsles en een uitbreiding van de taallessen." Hij voegt eraan toe dat het nog te vroeg is om successen te melden.

Grofvuil

De inzet van een buurtmakelaar is een experiment. Datzelfde geldt voor de regelmatige ronde van een particuliere beveiligingsdienst, die toezicht gaat houden in de avonduren en de weekenden. Dan doet de meeste problematiek zich voor. Tablis maakt hier middelen voor vrij. Veel wordt deze maand in gang gezet. Dat geldt niet voor het verwijderen van de grofvuilvoorziening, die veel overlast veroorzaakt. Bij nader inzien wordt dit een jaar opgeschoven. 'Pas als de 'opvoeding' middels communicatie, toezicht en handhaving zijn vruchten heeft afgeworpen kan verwijdering aan de orde zijn.' In het plan van aanpak staat dat het in de Vogelbuurt-Noord vaak mis gaat bij het aanbieden van grofvuil. De opslagruimte die Tablis een paar jaar geleden heeft gecreëerd bij de Valkhof werkt onjuist gebruik in de hand. De voorziening is te laagdrempelig en wordt door zowel de flatbewoners als andere Sliedrechters als dumpplek gebruikt.

Het plan van aanpak staat als ingekomen stuk op de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering (op 19 januari). De gemeenteraad wil dat de leefbaarheid terugkomt op het niveau van 2012. Volgens de woordvoerder zijn er geen aanwijsbare oorzaken waardoor de leefbaarheid de afgelopen jaren achteruit is gegaan. Op de vraag waarom het tot en met 2012 wel goed ging antwoordt hij dat er ook in het verleden projecten hebben gelopen. ,,Het gebied is al langer in beeld. Partijen zijn het erover eens dat de Vogelbuurt-Noord een nieuwe impuls kan gebruiken zodat de leefbaarheid en veiligheid de komende jaren gewaarborgd blijft." Het roept ook de vraag of er streng genoeg is gehandhaafd. ,,Er is regulier gehandhaafd. Dat wordt door alle partijen geïntensiveerd."