• Jan Wieman

Elektra's geschiedenis: 2006 - heden

SLIEDRECHT De expositie in het Sliedrechts museum over de geschiedenis van Elektra, en dus over de Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht, loopt nog tot 14 januari. Het museum heeft sinds de aanvang van de expositie tientallen oud- en huidige bezoekers van het jeugdcentrum kunnen begroeten. Maar ook kwamen mensen die er geen enkele binding mee hadden of hebben een kijkje nemen. De publiciteit die het Kompas eraan gaf heeft hier naar de mening van de vrijwilligers van het museum een leuke bijdrage aan gegeven.

door Jan Wieman

Het ambulante werk door de beroepskrachten/ jongerenwerkers werd in de loop van de tijd door het bestuur van S.O.J.S. en de gemeente als steeds belangrijker gezien en werd dus steeds verder uitgebreid. (Inmiddels beslaat het 15% van hun arbeidstijd.) De jongerenwerkers zochten de hangjongeren op bij de JOPS (Jongeren OntmoetingsPunten) of bij andere hangplekken waar zij overlast konden veroorzaken of niet mochten hangen om de overlast te verminderen. Zij probeerden hen te motiveren naar Elektra te komen waar de jongeren aan activiteiten konden gaan deelnemen. Dit lukte in een aantal gevallen goed een aantal van hen werd later vrijwilliger. Maar door de jaren heen moest er steeds over gewaakt worden dat de jongeren niet weer in hun gedrag terugvielen. Iets van alle tijden, maar het was niet gewenst. De werkers moesten blijven optreden en moeten dit nog steeds blijven doen. Zeswekelijks overleg met de gemeente, de wijkagenten en buurttoezicht moest en moet bijdragen om de situatie te verbeteren, maar het kon en kan niet alleen de verantwoordelijkheid zijn van de jongerenwerkers, zij kunnen wel een flinke bijdrage leveren.

In 2006 werd voor het eerst KNOTS georganiseerd, een zomeractiviteit op het IJsbaanterrein waar direct al 300 kinderen aan deelnamen en 20 vrijwilligers beschikbaar voor waren. KNOTS werd gesponsord door plaatselijke middenstanders en organisaties, de gemeente subsidieerde (nog)niet. Tot op de dag van vandaag is KNOTS een groot succes. Nu zijn ruim 500 kinderen per dag bezig, helpen meer dan 100 vrijwilligers, is de leiding in handen van de werkgroep KNOTS, zijn er meer sponsoren en subsidieert de gemeente. Er is nu zelfs een WinterKNOTS in sporthal de Valk.

Op initiatief van de werkers en na lang onderhandelen met de gemeente kwamen er diverse geasfalteerde pleintjes in de wijken waar de jeugd kon voetballen. De eerste skatebaan en voetbalkooi werden geopend, de jeugd kon met elkaar bezig zijn, hoefde zich minder te vervelen. Andere vormen van ambulant werk waren het organiseren van zaal- en pleinvoetbaltoernooien en laser- en gametoernooien.

Het bestuur van S.O.J.S. besloot in 2008 dat het jeugdwerk als leerwerkplek kon gaan dienen, er werden stagiaires MBO en HBO aangenomen, ook konden leerlingen van het Griendencollege en het Willem de Zwijgercollege hun maatschappelijke stage lopen binnen Elektra. In latere jaren werden studenten van het Da Vinci College, het Albeda College en het CIOS ingezet bij activiteiten op sport- en spelgebied.

Een ander besluit dat genomen werd was dat de stichting zich duidelijker wilde profileren. Op het gebied van p.r. werden, om meer aandacht te genereren voor de activiteiten die door de stichting werden georganiseerd en de programma's die er draaiden in en buiten Elektra, facebook en Twitter ingezet. Men wilde duidelijk laten blijken dat S.O.J.S zoveel meer was en is dan Elektra. Ook werd een nieuw logo voor de stichting ontwikkeld en werd de website rigoureus veranderd en verbeterd.

Om de overlast die een aantal jongeren veroorzaakten na overmatig drankgebruik of door agressie, werden door Elektra evenals door andere horecagelegenheden ook suswachten opgeroepen en portiers aangesteld zodat ongewenst gedrag en agressie in toom gehouden konden worden of bezoekers geweerd of verwijderd konden worden. Meerdere keren besloot S.O.J.S. mensen kort- of langdurig of zelfs voor altijd de toegang tot Elektra ontzeggen

In 2012 werd door S.O.J.S. een Combinatiefunctionaris Sport en Cultuur aangesteld. ,,Deze is actief op het gebied van sport en cultuur. Uitgangspunt hierbij is het in samenwerking met scholen en verenigingen ontwikkelen van een breed sport- en cultuur- en activiteitenaanbod, met als doel jongeren meer te laten bewegen. Sport is goed voor de gezondheid, het zorgt voor een zinnige vrijetijdsbesteding en versterking van de contacten met leeftijdsgenoten. Via het aanbieden van een breed activiteitenaanbod worden jeugd en jongeren meer en meer bewust gemaakt van cultuur."

Na een onderzoeks- en kennismakingsperiode organiseerde hij samen met studenten van het Da Vinci College voor alle leerlingen van het basisonderwijs de middagen 'van schoolplein naar speelplein' waaraan door veel kinderen enthousiast werd meegedaan en die door de directies van de scholen met veel tevredenheid werden gewaardeerd.

Later werden ook van het voortgezet- en het bijzonder onderwijs hierbij betrokken. Tevens werden een aantal verenigingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven door hem benaderd om, waar mogelijk, samenwerkingsverbanden aan te gaan. In de winterperiode van 2016 organiseerde hij voor het eerst de sport- en spelmiddagen 'Binnenste Buiten' waar steeds ruim 100 kinderen op afkwamen. Door hem werden op verschillende momenten in het jaar en op diverse plaatsen sport- en spelactiviteiten op touw gezet. Hij organiseerde zeven keer talenten workshops waaraan kinderen konden deelnemen, deze werden begeleid door ervaren amateurkunstenaars.

Intussen bleef het binnen Elektra ook niet rustig: er werden dance- muziek- streetdance- creativiteit- en ballet- en kookworkshops gehouden. Het meidenwerk kreeg meer aandacht waardoor meiden zich ook veiliger gingen voelen en makkelijker hun weg vonden naar Elektra. Onder begeleiding van deskundige vrijwilligers, werden de nieuwe werkgroepen I.C.T, Video, Grafische Vormgeving en Sociale media gevormd.

De leeftijdsgroepen waarmee S.O.J.S. in de loop van laatste jaren contact heeft variëren van 6- 26 jaar, waarmee, wat de stichting betreft, de cirkel rond is. Per jaar zijn er, op welke manier dan ook, ongeveer 25.000 contacten, tussen kinderen en jongeren enerzijds en S.O.J.S., Elektra of de jongerenwerkers anderzijds. Binnen Elektra zijn meer dan 70 vrijwilligers actief.

VEERANTWOORDING Deze reeks artikelen kwam tot stand via het lezen van de Jaarverslagen van de Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht, het lezen van een werkstuk over de ontstaansgeschiedenis van Elektra, diverse bezoeken aan de expositie in het Sliedrechts museum en het lezen en zien van de daar geëxposeerde stukken, gesprekken met (oud) bestuurders en beroepskrachten van S.O.J.S., gesprekken (oud) bezoekers en vrijwilligers van Elektra en S.O.J.S.