Geen licht aan horizon voor bedrijvencentrum

Erik de Bruin

SLIEDRECHT Stichting Bedrijvencentrum Sliedrecht, die faciliteiten biedt aan startende ondernemers middels het verhuren van kantoorruimtes c.q. bedrijfsunits in een verzamelgebouw op bedrijventerrein Noord-Oost Kwadrant, is failliet. De gemeente maakt nu, om met de woorden van wethouder Hans Tanis te spreken, haar 'mind' op. Vanwege de garantstelling, die maximaal ruim negen ton bedraagt, ziet de gemeente zich wellicht genoodzaakt het pand aan te kopen. ,,Maar dat zouden we dan doen vanuit strategisch oogpunt, niet omdat we het anno 2015 nog als kerntaak beschouwen om als gemeente zo'n bedrijvencentrum te exploiteren."

Volgens Tanis moet de gemeente niet op de stoel van ondernemers gaan zitten. ,,Dat hoeft ook niet als je kijkt wat er allemaal op de markt wordt aangeboden. Wanneer je als startende ondernemer aan de gang wilt, zijn er mogelijkheden genoeg om iets te krijgen. Op dit moment is er een ruim aanbod van kleinschalige kantorenlocaties. Zowel in Sliedrecht als in de directe regio." VVD-raadslid Alexander Kieft had dit al aangehaald. ,,Er zijn zat bedrijven die ruimtes willen verhuren aan zzp-ers, al dan niet tijdelijk. Ik heb even gegoogled en toen kwam ik zelfs bedrijfsruimtes tegen die je voor een uur kan huren." Dat de beraadslagingen deze kant opgingen, was te danken aan Rien Visser van de SGP-ChristenUnie. Hij vroeg de wethouder of de gemeente overweegt het pand aan te kopen. ,,Ik kan me voorstellen dat hierover wordt nagedacht. Bij een verkoop op de korte termijn dreigt immers het gevaar dat dit voor een spotprijs gebeurt." ,,De huidige prijs is geen spotprijs", reageerde Tanis. ,,Als je kijkt naar de voorlopige prijzen die de makelaar hanteert om het gebouw te verkopen, kan het wel zomaar zo zijn dat de gemeente wordt aangesproken op een deel van het risicobedrag. Onze inschatting is dat dit tussen de 150.000 en 200.000 euro bedraagt. Stel dat we voor twee ton worden aangesproken (dit hangt af van het onderhandelingstraject) dan zouden we onszelf als gemeente de vraag kunnen stellen of we mogelijkheden zien het pand aan te kopen. Om de financiële risico's te verminderen."

'MISMANAGEMENT' De wethouder gaf aan een openhartig gesprek te hebben gevoerd met de curator, die, zo deelde hij de gemeenteraad mee, overweegt een gerechtelijke procedure te starten tegen de voormalige manager van het bedrijvencentrum. Het bestuur, waar ook een afgevaardigde van de gemeente in zit, heeft afgelopen zomer aangifte gedaan. Dat gebeurde een maand voordat het faillissement werd aangevraagd. Nadat hij was benoemd (het begin juli aangevraagde faillissement werd een week later door de rechtbank uitgesproken) woonde de curator een bestuursvergadering bij waarin hij toelichting kreeg hoe het faillissement is veroorzaakt. In het verslag dat de curator in augustus heeft gemaakt is te lezen dat er eind 2013 vermoedens rezen dat de manager een rooskleuriger beeld schetste dan in werkelijkheid het geval was. Onderzoek naar de financiën leidde tot een arbeidsgeschil en ontbinding van het contract. De manager was gedurende het onderzoek al op non-actief gesteld. Verder staat vermeld dat de financiële situatie zo nijpend was dat het bestuur een jaar geleden besloot de verantwoordelijkheid naar zich toe te trekken. De bedoeling was om in 2014 te saneren en in 2015 een opwaartse lijn te pakken. Begin dit jaar waren er echter tegenvallers. Een aantal ondernemers met veel vierkante meters zegde de huur op met als gevolg een aanzienlijke huurderving. Daar kwam bovenop dat de waarborgsommen uit de exploitatie moesten worden terugbetaald omdat dit geld niet was gereserveerd. Ook bleken met huurders verschillende afspraken te zijn gemaakt waardoor niet meer op de oorspronkelijke huurovereenkomsten kon worden vertrouwd.

VOORWAARDEN Geconfronteerd met al deze obstakels vroeg het bestuur een accountantskantoor advies uit te brengen over de toekomst van het bedrijvencentrum. Uit de rapportage kwam naar voren dat er toch een nieuwe manager zou moeten komen. Het bestuur voerde het afgelopen jaar operationele zaken zelf uit omdat er geen financiële middelen waren om de met behulp van een kantonprocedure aan de kant gezette manager te vervangen. Bovendien zouden er nieuwe investeringen gedaan moeten worden in de accommodaties en er zouden nieuwe huurders aangetrokken moeten worden. Dat waren volgens de accountant de voorwaarden waar aan moest worden voldaan om weer een positieve exploitatie te realiseren. Omdat het bestuur geen mogelijkheden zag de financiering hiervoor te bewerkstelligen werd besloten tot een exit-strategie. Er leek geen licht aan de horizon te zijn. Het bestuur concludeerde dat een gezonde exploitatie eenvoudigweg niet haalbaar zou zijn zonder verregaande investeringen.

ACTIEPLAN Uit het verslag (de curator beschrijft wat hij van het bestuur hoorde en onderzoekt de toegelichte oorzaken) blijkt dat er sprake was van een zinkend schip. De Sliedrechtse CDA-fractie, die het onderwerp had geagendeerd, vroeg zich af wat de gemeente heeft gedaan om een exit te voorkomen. ,,Hoe zijn onze belangen behartigd? Dat lijkt me een terechte vraag aangezien er vanwege de garantstelling voor de gemeente een risico aan is verbonden van bijna een miljoen euro", aldus fractievoorzitter Ton Spek, die duidelijk maakte dat hij ondanks de onheilstijding van Hans Tanis in maart (in vertrouwelijkheid medegedeeld) het faillissement niet zag aankomen. ,,De wethouder meldde destijds nadrukkelijk dat hij op de brug zou staan. Dat er strak zou worden gestuurd op de kasstromen en op een actieplan. Met andere woorden: er is sprake van financieel zwaar weer, de stormvlag wordt gehesen, maar we kunnen rustig gaan slapen want de gemeente zit er bovenop." ,,Onze fractie was na de boodschap van de wethouder allerminst gerustgesteld", reageerde Cees Paas van de SGP-ChristenUnie. ,,De alarmbellen stonden al op rood." Het actieplan waar Spek aan refereerde was volgens hem niet bedoeld om de boel te redden, maar om de financiële consequenties in beeld te brengen. ,,Ik vind dat de gemeente goed heeft geanticipeerd op een mogelijk faillissement."

FACILITEITEN Dat het nu een feit is betekent het einde van een initiatief dat in 1998 letterlijk uit de grond werd gestampt in navolging van het bedrijvencentrum op de Dordtse Kil. ,,Dat was heel succesvol. In Sliedrecht heeft het vanaf de start ook altijd bijna tot helemaal volgezeten", vertelt oud-wethouder Remco van de Ven. ,,Voor startende ondernemers was het interessant vanwege de vele faciliteiten, zoals een centraal secretariaat voor schrijf- en telefoonwerk, en vanwege de contacten met andere ondernemers die ook net hun eigen zaak waren begonnen. Bovendien konden ze het stichtingsbestuur raadplegen als ze advies nodig hadden. In deze mengeling van lokale bestuurders en ondernemers zat veel kennis en kunde om hen van waardevolle adviezen te voorzien. Bijvoorbeeld op financieel gebied. Er zaten ook medewerkers van een bank in het bestuur."