'Geen simpele verklaring' stijging registratie verwarde personen

ROTTERDAM Er zijn meerdere mogelijke oorzaken die in samenhang met elkaar verklaren waarom potentieel meer verwarde personen in de regio Rotterdam in aanraking komen met de politie. Dit blijkt uit een quick scan die in opdracht van de Veiligheidsalliantie regio Rotterdam (VAR, 32 gemeenten) is uitgevoerd door onderzoeksbureau Beke.

Burgemeester Bram van Hemmen (Sliedrecht), bestuurlijk trekker van de quick scan: ,,Er is geen simpele verklaring en ook geen simpele oplossing. Maar de uitkomsten van deze quick scan helpen ons om nog gerichter en vroegtijdiger verwarde personen te kunnen ondersteunen."

Uit de quick scan blijkt wel dat zowel het aantal unieke personen in de registraties als het aantal registraties per persoon stijgt. Daarnaast neemt het aantal zelfmelders toe en worden vaker personen met een opeenstapeling van problemen en oudere dementerenden geregistreerd. Met deze uitkomsten kunnen gemeenten en ketenpartners nog gerichter werken aan een sluitende keten van zorg voor verwarde personen.

Directe aanleiding voor de quick scan was de stijging van het aantal verwarde personen in de politieregistraties van de Eenheid Rotterdam in 2014 ten opzichte van 2013. Er was in dat jaar sprake van een stijging van 28%. Naast mogelijke verklaringen heeft de quick scan een aantal aanbevelingen opgeleverd voor de aanpak van verwarde personen.

AANJAAGTEAM Er zijn naast de gemeenten meerdere partners nodig - zoals politie, zorginstellingen en het Openbaar Ministerie - om tot een regionale en lokale aanpak te komen. Dit sluit aan bij de aanbevelingen die het landelijk 'aanjaagteam verwarde personen' onder leiding van Liesbeth Spies onlangs presenteerde. In de tussenrapportage van dit aanjaagteam staan negen bouwstenen centraal die moeten zorgen voor een betere aanpak voor verwarde personen op lokaal niveau. Voorbeelden van deze bouwstenen zijn vroegtijdige signalering, preventie en levensstructuur en toeleiding naar zorg. De uitkomsten van de quick scan passen grotendeels binnen deze bouwstenen van het aanjaagteam en gaan zelfs een stap verder wat betreft oplossingsrichtingen. Burgemeester Van Hemmen: ,,Op meerdere fronten werken we aan de problematiek rond verwarde personen. Er gebeurt regionaal en landelijk veel rond dit onderwerp. Het is goed om te zien dat de uitkomsten uit onze quick scan aansluiten bij de tussenrapportage van het aanjaagteam en dat we als regio Rotterdam zelfs een stap verder gaan. We blijven hierin samen optrekken."

MOGELIJKE VERKLARINGEN Op landelijk niveau is een mogelijke verklaring voor de stijging dat onze samenleving complexer is geworden door bijvoorbeeld digitalisering en complexe wet- en regelgeving. Juist kwetsbare personen lopen hierdoor extra risico verward te raken. Daarnaast zijn er meer mensen met schulden en is er vaker sprake van arbeidsongeschiktheid of een laag taalniveau. Dit vergroot de kwetsbaarheid, die steeds vaker tot uiting komt in de publieke ruimte.

Op regionaal niveau zien we dat mensen met een lichtere zorgvraag meer dan voorheen thuis zorg krijgen in plaats van in een instelling. Deze overgang van zorg in een instelling naar zorg thuis kan kwetsbare personen raken. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat mensen zorg mijden vanwege kosten (eigen bijdrage/eigen risico) of schaamte.

Op niveau van de politie zijn er aanwijzingen voor een registratie-effect bij de politie. Personen met afwijkend gedrag worden mogelijk vaker als verward persoon geregistreerd, als gevolg van toegenomen aandacht hiervoor. Verder valt op dat verwarde personen zichzelf vaker zijn gaan melden bij de politie (telefonisch of bij de balie). Burgemeester Van Hemmen: ,,Deze vraag bij de politie zie ik als een onhandige vraag om hulp. Ze stellen hun vraag op de verkeerde plek, maar het feit dat ze om hulp vragen is een goede zaak. We gaan ervoor zorgen dat ze op de juiste plek terechtkomen."

OPLOSSINGSRICHTINGEN EN AANBEVELINGEN Uit de quick scan komt ook een aantal mogelijke oplossingsrichtingen en aanbevelingen die ervoor moeten zorgen dat de problemen met het aantal verwarde personen worden teruggedrongen. Op alle niveaus kan extra aandacht besteed worden aan kwetsbare groepen zoals uitkeringsgerechtigden en sociaal zwakkeren door het nemen van extra preventieve maatregelen. Op regionaal niveau moet gestreefd worden naar een sluitende keten van nazorg rond verwarde personen. Informatie-uitwisseling tussen partijen is daarbij essentieel. Mensen moeten makkelijker de weg kunnen vinden naar (de juiste) hulpverlenende instanties.

Burgemeester Van Hemmen: ,,Als gemeenten en ketenpartners moeten we ervoor zorgen dat we de toegang tot zorg goed organiseren, dan komen mensen eerder in beeld en krijgen ze de juiste hulp. Dat is goed voor de persoon om wie het gaat en zijn of haar omgeving. Tegelijkertijd is het goed voor de openbare orde en veiligheid. We zijn in onze regio al druk bezig om de zorgketen sluitend te maken, de uitkomsten van de quick scan en de aanbevelingen van het landelijk aanjaagteam gaan ons hier verder bij helpen."

De samenvatting van het onderzoeksrapport vindt u als bijlage bij dit persbericht. De complete versie is te vinden op www.veiligheidsheidsalliantie.nl<http://www.veiligheidsheidsalliantie.nl>.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rico den Boer, bestuursvoorlichter gemeente Sliedrecht: 0184-415929 / 06-13907979 / r.den.boer@sliedrecht.nl<mailto:r.den.boer@sliedrecht.nl>.