Hanny Visser: 'Steekproef geeft een nauwkeurig beeld'

SLIEDRECHT De provincie bracht een week geleden naar buiten dat zij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu opdracht heeft gegeven een steekproef uit te voeren onder omwonenden van de recht tegenover Sliedrecht gelegen DuPont-fabriek (nu Chemours geheten). Dat kwam niet uit de lucht vallen want het RIVM heeft dit ook aanbevolen in haar onderzoeksrapport over de risicoschatting van de historische uitstoot van het zeer zorgwekkende perfluoroctaanzuur.

Een jaar daarvoor stopte de chemische fabriek met het gebruik van PFOA bij de fabricage van teflon. DuPont was toen al jaren met reductie bezig. Uit het onderzoek kwam naar voren dat vóór 2002 mogelijk langdurige overschrijding heeft plaatsgevonden van de voor PFOA veilig geachte grens, die overigens pas in 2016 is vastgesteld. Gezondheidsrisico's (een mogelijk effect is, zo schreef het RIVM, leververgroting) zijn daardoor niet uit te sluiten, al stelde het overheidsinstituut wel dat de berekende bloedwaarden onder de gezondheidskundige grenswaarden liggen. Onderzoekers en overheden (lees: de provincie en de gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht) waren het er al snel over eens dat dit gevalideerd moet worden. Middels een steekproef, ook wel een verificatieonderzoek genoemd, dat na de zomer in gang wordt geschoten. De willekeurig uit de gemeentelijke basisadministraties naar voren gekomen bewoners die worden aangeschreven, krijgen deze brief naar verwachting in september of oktober. Alle steekproeven (dit zijn er minimaal 200 en maximaal 600) zijn uiterlijk volgend jaar april afgerond waarna voor de zomer van 2017 wordt gerapporteerd wat de bevindingen zijn. Komen de geteste bloedwaarden overeen met wat is berekend? Zo Ja dan hoeven omwonenden zich geen zorgen te maken, wat ook geldt voor mensen die in de periode van 1970-2002 in de binnenste schil van het risicogebied woonden en het meest zijn blootgesteld aan deze moeilijk afbreekbare stof . Dankzij de benedenwindse ligging ten opzichte van de fabriek valt het deel van de Baanhoek dat ten westen van de spoorbrug ligt, hieronder.

Wethouder Hanny Visser, die eerder nog aangaf dat de keuze voor een aselecte steekproef wat haar betreft voorbarig is, vertrouwt erop dat de gekozen opzet tot een betrouwbaar beeld van de PFOA-waarden leidt. ,,Het allerbelangrijkste", zo laat ze op de website van de gemeente weten, ,,is dat we met de steekproef - die wetenschappelijk verantwoord is - een uitspraak kunnen doen over de gemiddelde PFOA-waarden van de inwoners. Met het aantal van 600 uitgenodigde deelnemers, dat hoger ligt dan strikt noodzakelijk, krijgen we een nauwkeurig beeld."

Mochten de uitkomsten van de steekproef daar aanleiding toe geven dan is er de mogelijkheid voor een breder gezondheidsonderzoek. Het verificatieonderzoek wordt bij vier groepen uitgevoerd. Een groep omwonenden die in hoge mate is blootgesteld, een groep omwonenden met minder hoge blootstelling, een groep die na 2002 in het gebied is komen wonen en een controlegroep (niet blootgesteld en niet woonachtig in het gebied).

Label:

DuPont