'Hoe kon PFOA zo lang onder de radar blijven?'

SLIEDRECHT 'Sliedrecht neemt geen genoegen met antwoorden provincie PFOA-emissies DuPont'. Dit staat boven de informatiebrief die het college van burgemeester en wethouders recent naar de gemeenteraad heeft verstuurd en die als ingekomen stuk is toegevoegd aan de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering op dinsdag 27 oktober. De memo van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (het uitvoerend en aan de provincie verbonden orgaan dat vergunningaanvragen op milieugebied toetst en controleert of de afspraken worden nageleefd) is, zo stelt de gemeente, verre van duidelijk. ,,Het roept meer vragen op dan antwoorden. We hebben de provincie een brief geschreven waarin we onze zorgen uiten over mogelijke gezondheidsrisico's voor de inwoners van Sliedrecht."

Erik de Bruin

Gedeputeerde Staten worden in de brief, die is geschreven met inschakeling van de externe milieuadviseur Johan Vollenbroek, waar al vaker een beroep op is gedaan als het bedrijfsactiviteiten aan de 'overkant' betreft, verzocht binnen vier weken antwoord te geven op de veertien gestelde vragen en een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren met daaraan gekoppeld een risico-inschatting van de mogelijke effecten van de emissies van alle (verdacht) kankerverwekkende stoffen. De gemeente Sliedrecht wil onder meer weten hoeveel de emissies van perfluoroctaanzuur, dat werd gebruikt bij de productie van het welbekende teflon, naar de lucht ('vooral deze emissies zijn van belang vanwege de benedenwindse ligging van Sliedrecht ten opzichte van DuPont') bedroegen voor 1998. In de memo staat dat de feiten zijn verzameld vanaf de vorige revisievergunning, die werd verleend in 1998. ,,Voor 1998 wordt het verzamelen van gegevens moeilijk en zijn de gegevens minder betrouwbaar en minder goed verifieerbaar", aldus de omgevingsdienst. Verder schrijft OZHZ dat DuPont in 1998 een nieuwe scrubber (lees: gasreiniger) heeft geplaatst waardoor de PFOA-uitstoot is gereduceerd. ,,In de jaren negentig was de emissie naar verwachting hoger dan vanaf 1998." De gemeente wijst erop dat in 1998 nog een aanzienlijke hoeveelheid PFOA-emissie naar de buitenlucht werd vergund. ,,Ondanks dat in 1993 al bekend was dat de stof kankerverwekkend is. Is hierover advies ingewonnen bij het RIVM?"

'MINIMALISATIEVERPLICHTING' Ook wordt kritisch gewezen op de Nederlandse Emissie Richtlijn (NER). ,,Hierin is al meer dan tien jaar de minimalisatieverplichting voor kankerverwekkende stoffen van toepassing. Waarom is deze verplichting nooit aan DuPont opgelegd met betrekking tot PFOA? Ook niet na 2000 toen er steeds meer bekend werd over de kankerverwekkende eigenschappen van deze stof." Volgens de gemeente is er aanleiding om te vermoeden dat DuPont de PFOA-emissies foutief heeft gerapporteerd. ,,We vonden PFOA niet terug in de emissietabellen. Wel is geconstateerd dat in de memo precies dezelfde getallen als NMVOS staan vermeld." Deze afkorting staat voor Niet-Methaan Vluchtige Organische Stoffen. ,,PFOA smelt bij een temperatuur van circa 50-60 graden Celsius en is daarmee qua smeltpunt vergelijkbaar met bijvoorbeeld roomboter. PFOA is daarmee per definitie geen NMVOS. Dit zou betekenen dat DuPont al die jaren onjuiste informatie heeft verstrekt over PFOA-emissies naar de lucht." In de daaropvolgende vraag wordt aangehaald dat het tot de wettelijke taak van de provincie behoort om de juistheid van de getallen in de elektronische milieujaarverslagen te verifiëren. ,,Waarom is dat met betrekking tot PFOA-emissies naar de lucht kennelijk niet gebeurd?" De gemeente vraagt zich tevens af hoe het komt dat perfluoroctaanzuur zo lang onder de radar heeft kunnen blijven. ,,In 2008 heeft de GGD de emissie van een drietal (verdacht) kankerverwekkende stoffen geëvalueerd die door DuPont werden uitgestoten. Daar zat PFOA niet bij."

Tot slot wil Sliedrecht weten wat de toxologische eigenschappen zijn van GenX, de stof die PFOA vervangt in het productieproces van teflon. ,,Voor zover wij na kunnen gaan is de emissie naar de lucht van deze stof niet vergund. Klopt dat en zo Ja kan worden bevestigd dat de emissie van GenX ook daadwerkelijk niet plaatsvindt. Hoe wordt dit geverifieerd?"

'BINNEN DE NORM' Vrijdag 16 oktober brachten de provincie Zuid-Holland, OZHZ en de gemeente Dordrecht middels een gezamenlijk opgesteld persbericht naar buiten wat bekend is en wat de komende weken verder wordt onderzocht. In het bericht staat dat de totale PFOA-emissie naar de lucht voor de gehele bedrijfslocatie in de periode 1998-2012 (vanaf september 2012 wordt deze stof niet meer gebruikt) ruim binnen de vergunde norm is gebleven. ,,Achteraf is geconstateerd dat binnen de totale emissienorm bij één van de twee fabrieken in de jaren 2000 en 2011 een overschrijding heeft plaatsgevonden. Dit heeft niet geleid tot overschrijding van de totaal vergunde jaarvracht van PFOA", zo is te lezen. Volgens de omgevingsdienst is de bodemverontreiniging op het terrein van DuPont onder controle. ,,Op basis van de beschikbare gegevens is geconcludeerd dat de verontreiniging in het grondwater zodanig wordt beheerst dat er geen verspreiding plaatsvindt in concentraties die risico's kunnen opleveren." Ook wordt gesteld dat het drinkwater betrouwbaar was en is.

Onderaan het persbericht staat vermeld dat OZHZ de gegevens over de PFOA-emissies naar de lucht heeft overgedragen aan het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. ,,Over een eventueel vervolgonderzoek vindt nog afstemming plaats tussen betrokken partijen."

POLITIEKE VRAGEN De Sliedrechtse brief aan het provinciebestuur is op dezelfde dag verzonden. In de openingsalinea wordt verwezen naar verschillende publicaties in de schrijvende pers en de uitzending van EenVandaag op 8 oktober waarin een toxicoloog vaststelt dat de PFOA-waarden in het bloed van werknemers van DuPont 'schokkend hoog' zijn. Follow the Money, een website van Nederlandse onderzoeksjournalisten, bracht het vermeende milieuschandaal (zo wordt het omschreven door de gemeente) in september onder de aandacht met een publicatie waarin de vraag wordt gesteld of de toezichthoudende instanties in ons land hebben zitten slapen. Op basis van Amerikaanse bronnen stelt FTM dat PFOA kankerverwekkend is en verschillende ziektes kan veroorzaken. In het artikel staat dat in Parkersburg, waar ook teflon wordt gefabriceerd, zo'n 3500 civiele rechtszaken gaande zijn tegen DuPont. Deze internetpublicatie heeft ertoe geleid dat op landelijk, provinciaal en lokaal niveau politieke vragen zijn gesteld waarna OZHZ informatie is gaan verzamelen en analyseren.

Het Kompas heeft Chemours (het bedrijf dat de teflon-activiteiten van DuPont heeft overgenomen) en de provincie om een reactie gevraagd. Eerstgenoemde geeft aan dat zij de interne memo van OZHZ naar GS (later doorgestuurd naar Dordrecht en Sliedrecht) niet kent en dat de vragen beter integraal kunnen worden beantwoord. Het bedrijf heeft besloten niet inhoudelijk op enkele door de krant aangedragen punten te reageren. De provincie laat weten dat zij de brief heeft ontvangen en deze zal beantwoorden.

Label:

DuPont