• Lex van Lieshout

Jaarrekening Drechtsteden positief, overschot terug naar gemeenten

DRECHTSTEDEN De nieuwe zorgtaken in de Drechtsteden zijn in 2015 ruim binnen het budget georganiseerd. Daarentegen is er fors meer uitgegeven aan bijstandsuitkeringen. Verder hebben ook andere organisatieonderdelen positief bijgedragen aan het resultaat door onder andere te bezuinigen op de bedrijfsvoering. Dit blijkt uit de jaarrekening 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD). De GRD sluit het afgelopen jaar af met een positief resultaat. Deze € 17,7 miljoen vloeit terug naar de zes gemeenten.

Portefeuillehouder Financiën André Flach: ,,2015 was een belangrijk jaar met de focus op de nieuwe zorgtaken in het sociaal domein en onzekerheid over de financiële gevolgen. Nu blijkt dat de resultaten positief zijn, kunnen we onze financiële koers naar de toekomst verder uitzetten. We hebben als regio laten zien dat we een goed niveau van zorg en ondersteuning kunnen bieden binnen het budget wat we daarvoor kregen."

2015 was het jaar van de decentralisaties in het sociale domein. Voor inwoners, zorgaanbieders én gemeenten veranderde er veel. ,,Het was een bewuste keuze om zuinig aan te doen gezien de grote financiële risico's en onzekerheden", zegt portefeuillehouder Wmo Karin Lambrechts. ,,We vonden het belangrijk dat mensen de juiste zorg kregen en dat is gelukt. De Sociale Dienst Drechtsteden ontving geen signalen dat cliënten niet de juiste zorg hebben gekregen, het aantal bezwaarschriften en klachten bleef beperkt en er is sprake van een goede verstandhouding met de zorgaanbieders in onze regio. Er werd in 2015 minder beroep op zorg gedaan dan we hadden verwacht op basis van de cijfers van het Rijk. Die cijfers bleken niet te kloppen."

Lambrechts vindt het wel een punt van aandacht dat de hoogte van de eigen bijdrage voor sommige mensen een belemmering lijkt te zijn. Ze wil laten onderzoeken hoe de eigen bijdrage voor sommige kwetsbare doelgroepen kan worden verlaagd.

Resultaat is dat de SDD in 2015 ruim € 15 miljoen minder uitgaf dan begroot, waarvan bijna € 11 miljoen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten zijn vrij in het besteden van dit overschot. Het Drechtstedenbestuur adviseert de gemeenten rekening te houden met financiële knelpunten in de komende jaren.

Het aantal uitkeringsgerechtigden steeg in 2015. De budgetten die de Drechtsteden hiervoor van de rijksoverheid ontvangen, zijn niet toereikend. Daarom laat de jaarrekening een tekort zien van iets meer dan € 5 miljoen op het inkomensdeel. Naar verwachting blijft de komende tijd het aantal mensen in de bijstand verder stijgen.

Positief resultaat

In totaal hebben de Drechtsteden op de jaarrekening 2015 een positief saldo van € 17,7 miljoen. Dit komt, naast het resultaat van de SDD, onder andere door bezuinigingen op de bedrijfsvoering, minder inhuur, betere invordering van belastingen en lagere rente op leningen.

,,Ik ben blij met de inspanningen die de GRD het afgelopen jaar heeft geleverd door kritisch te kijken naar uitgaven en het vergroten van inkomsten", zegt Flach. ,,Tegelijkertijd is het belangrijk om onze financiën zo reëel mogelijk te begroten. Wat dit betekent voor de lopende begroting van 2016 en verder wordt nu onderzocht. Bij de presentatie van de eerste bestuursrapportage 2016 verwacht ik hierover meer te kunnen zeggen."