• Archief BDUmedia

Kanttekeningen bij subsidiebeleid en bezuinigingen

SLIEDRECHT De voorzitter van volksdansgroep Talima kaartte een week geleden in de raadszaal aan dat de tachtig procent-regeling die het gemeentebestuur in het nieuwe subsidiebeleid wil opnemen een groot probleem is voor de vereniging. Omdat de beraadslagingen over de Kerkbuurt zoveel tijd opslokten, kwamen de subsidies en de voorgestelde bezuinigingen op dit gebied die avond niet meer aan de orde. Dinsdag was er een herkansing en die grepen alle fracties volop aan. Niet alleen de PvdA, altijd al fel gekant tegen het reeds door het vorige college uitgezette subsidiespoor, plaatste kritische kanttekeningen. 

door Erik de Bruin

Anton van Rees liet er geen misverstand over bestaan. ,,De PvdA was, is en blijft tegen. Als je subsidies verstrekt aan projectontwikkelaars om bouwprojecten los te trekken (hij doelt onder andere op de Lanser-locatie aan de Rivierdijk, red.) is het absurd om aan de andere kant te bezuinigen op cultuur en het maatschappelijk leven en daarmee gaten te slaan in het drijfvermogen van organisaties en verenigingen. Later vanavond (dit kwam niet meer aan de orde, red.) bespreken we een stuk over de transformatie van het ambtelijk apparaat, getiteld: Muziek in de organisatie. Ons verenigingsleven, daar zit pas muziek in! In het gemeentekantoor speelt het dweilorkest. Ik ben blij om te horen dat meer fracties kritische noten kraken." Het CDA, de andere oppositiepartij, was gematigder van toon. ,,Met het nieuwe beleid valt op zich goed te leven, maar het is nog niet perfect", sprak Frank Dunsbergen. Van de bezuinigingen zei hij te zijn geschrokken. 

,,Met name van wat de welzijnsstichting te verduren krijgt. Als je alles optelt, kom je op 100.000 euro uit." Wethouder Hanny Visser wenste dit direct te corrigeren. ,,We blijven 70.000 betalen. Dit komt niet meer uit het subsidiepotje, maar van de Wmo-gelden."

CDA en PvdA gaven beide aan de 80 procent-norm (om in aanmerking te (blijven) komen voor subsidie moet minimaal viervijfde van de leden uit Sliedrecht komen) niet te begrijpen. Sjors van Wijngaarden (VVD) zei dit een goed voorstel te vinden. Hij kan zich vinden in de kaders. ,,Toch zijn er bij ons gemengde gevoelens. De bezuinigingsdoelstelling voor 2018 is 350.000 euro. Daar blijven we een ton onder."

Van Wijngaarden vroeg de wethouder of er mogelijkheden zijn de ruim acht ton aan De Lockhorst naar beneden bij te stellen. Dat kwam hem op de cynische vraag van Van Rees te staan of hij er dan ook mee akkoord gaat dat het zwembad 'nog' vaker gesloten is vanwege onderhoud. Van Visser kreeg hij te horen dat de gemeente vastzit aan afspraken voor de lange termijn en al eens het onderspit heeft gedolven.

,,In hoeverre is geld belangrijker dan sociaal beleid?", zei Wim Blanken van PRO Sliedrecht. ,,Voor ons is de doelstelling niet halen niet onoverkomelijk. We gaan geen sportverenigingen wegbezuinigen." Blanken vroeg aandacht voor vereenzaming, verzilvering ('benut de kennis van ouderen') en de integratie van statushouders. ,,Waar kunnen we op sturen?", vroeg hij zich af. Dat lag in het verlengde van de kritiek van de SGP-ChristenUnie dat de maatschappelijke doelen waaraan de subsidievrager moet voldoen (het nieuwe beleid gaat in 2018 in) niet meetbaar zijn. ,,We hebben een lange weg afgelegd en zijn blij dat de finish in zicht is, maar er zijn nog wel hiaten", doelde Ria de Mul onder andere op het gegeven dat de hoogte van het subsidieplafond ('is er wel ruimte voor nieuwe initiatieven?') onduidelijk is.