Luchtkwaliteit centraal in lokaal gezondheidsbeleid

SLIEDRECHT Als het aan het Sliedrechtse college van B&W ligt, staat het thema luchtkwaliteit de komende jaren centraal in het gezondheidsbeleid van de gemeente Sliedrecht. Het voorkomen van negatieve gezondheidseffecten door uitstoot van de chemische industrie heeft daarbij de grootste prioriteit. Verder zijn eenzaamheid, gezond gewicht en mentale weerbaarheid speerpunten in het lokale gezondheidsbeleid. Voor de thema's alcohol, drugs en mantelzorg worden aparte plannen opgesteld.

De afgelopen periode is er veel aandacht geweest voor de uitstoot van onder andere PFOA door Chemours in Dordrecht. De gemeente Sliedrecht gaat de komende jaren nog kritischer en alerter zijn. Wethouder Hanny Visser: ,,We willen meer inzicht in de samenstelling en effecten van stoffen, vóórdat ze worden gebruikt en uitgestoten. Vergunde uitstoot van gevaarlijke, kankerverwekkende stoffen moet tot een minimum worden beperkt. We zullen de chemische industrie aanspreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de inwoners van Sliedrecht."

De gemeente Sliedrecht zal de provincie Zuid-Holland en gemeente Dordrecht als bevoegde gezagen aanspreken op hun verantwoordelijkheden en de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid op de uitvoering van hun taken. Wethouder Visser: ,,Alleen als deze partijen hun taak goed uitvoeren, kunnen we als gemeente de gezondheid van onze inwoners beschermen. Daarnaast zullen we zelf al onze mogelijkheden op gebied van bezwaar- en beroepsmogelijkheden benutten om ongewenste uitstoot van gevaarlijke stoffen te voorkomen."

In het lokale gezondheidsbeleid komen verder de thema's gezond gewicht, eenzaamheid en mentale weerbaarheid aan de orde. Ten opzichte van 2014 scoorde Sliedrecht in 2015 beter op gebied van gezond gewicht. In 2019 moet het aantal 5 tot 15-jarigen in Sliedrecht met matig en ernstig overgewicht verder afgenomen zijn. Ook moeten meer jongeren voldoen aan de Nationale Norm Gezond Bewegen. De toenemende eenzaamheid onder 65-plussers moet de komende jaren een halt worden toegeroepen. Dat geldt ook voor het aantal jongeren met risico op psychosociale problemen. Er komt meer aandacht voor het thema gameverslaving. In 2017 worden hier voor het eerst cijfers over bekend.

Het lokale gezondheidsbeleid wordt op dinsdag 27 september besproken in de oordeelsvormende gemeenteraadsvergadering.