• Archief BDUmedia

Nader onderzoek naar te verwachten verkeersproblemen Sliedrecht 2030

SLIEDRECHT Het college van burgemeester en wethouders wil nader onderzoek doen naar de te verwachten verkeersproblemen in Sliedrecht voor de middellange termijn tot 2030. Aantallen verkeersbewegingen en effecten op gebied van fijnstof en geluid worden daarbij in beeld gebracht, samen met inwoners. Pas als dit onderzoek afgerond is, wordt bepaald welke onderzoeken naar oplossingen nodig zijn. Belangrijk hierbij is om enkel oplossingsrichtingen te onderzoeken waarvoor draagvlak in de samenleving bestaat. Gezien de reacties uit de samenleving worden oplossingen met autoverkeer over de Tiendweg en door de Grienden niet nader onderzocht.

Het college past het Verkeers- en Mobiliteitsplan 2017-2040 en het bijpassende raadsvoorstel aan naar aanleiding van de oordeelsvormende raadsvergadering op 28 maart jl. Wethouder Aldrik Dijkstra: "Zowel de insprekers als een groot deel van de gemeenteraad gaf aan behoefte te hebben aan een nader onderzoek voor de middellange termijn waarbij we eerst het probleem in kaart brengen, voordat we over oplossingen spreken. Daarom gaan we nu eerst die tussenstap zetten. We gaan dat nadrukkelijk samen met inwoners doen."

De oplossingsrichtingen voor de middellange termijn die aanvankelijk in het plan stonden, zijn daar nu uitgehaald. Dit betrof alternatieven voor de Craijensteijn, Stationsweg, Rivierdijk en een extra parallelroute langs de A15. Voor de zomervakantie stuurt het college de eerste uitkomsten van het nader onderzoek naar verkeersproblemen naar de gemeenteraad.

ONDERZOEK SAMEN MET INWONERS De onderzoeken naar effectieve maatregelen voor de middellange termijn worden samen met inwoners gedaan. "Dat doen we vanaf het begin, bij het maken van een onderzoeksvoorstel, tot het einde als de uitkomsten bekend zijn. Hierbij willen we werken met de zogeheten 'Ladder van Verdaas'. Dat betekent dat het aanleggen van nieuwe wegen pas aan de orde is, als andere maatregelen geen oplossing bieden," aldus Aldrik Dijkstra.

KNELPUNTEN OPLOSSEN Zoals eerder bekendgemaakt, worden voor de periode tot 2020 bestaande verkeersknelpunten opgelost. Het college stelt voor om fietsers voorrang te geven op de rotondes binnen de bebouwde kom in Sliedrecht. Wethouder Dijkstra: "Op dit moment hebben auto's daar nog voorrang, maar uit de reacties is gebleken dat inwoners dit het belangrijkste knelpunt vinden." Verder worden op verzoek van inwoners gevaarlijke punten voor fietsers bij de Thorbeckelaan, Stationsweg en Rembrandtlaan aangepakt en wordt de fietsveiligheid rondom scholen verbeterd. Voor het autoverkeer bevat het plan verschillende verbeteringen aan kruispunten, bijvoorbeeld bij de Parallelweg/op- en afrit A15, Stationsplein/Stationspark en Stationsplein/Provinciale Weg. Ook wordt de aanleg van twee rotondes voorgesteld bij Thorbeckelaan/Simon Stevinstraat (deze was al eerder bekend) en Thorbeckelaan/Vogelenzang. Op verzoek van ondernemers wil het college de Parallelweg opnieuw inrichten met afslagvakken richting de Nijverwaard en een kleine middenberm. Ten slotte moet de Waterbus van en naar Sliedrecht vaker gaan varen en start in 2017 een meting naar fijnstof om te onderzoeken welke rol het verkeer hierin speelt.

Op dinsdag 11 april neemt de gemeenteraad een besluit over het aangepaste Verkeers- en Mobiliteitsplan.