• Archief BDUmedia

Nieuwe vergunningprocedure voor herinrichting Kerkbuurt-Oost

SLIEDRECHT De gemeente Sliedrecht start een nieuwe vergunningprocedure voor de herinrichting van Kerkbuurt-Oost. Daarmee wordt het advies van de bezwaarschriftencommissie opgevolgd. Tegelijkertijd zijn de effecten van het plan op bijvoorbeeld verkeersaantallen, geluid, luchtkwaliteit en gevolgen voor de koopstromen in Kerkbuurt-Oost nogmaals beoordeeld. Daaruit blijkt dat er geen belemmeringen zijn en het verkorten van de wandelpromenade een positief effect kan hebben op de koopstromen in het gebied. Ook past het plan binnen Rijks- provinciaal- en gemeentebeleid.

Na het besluit van de gemeenteraad op 13 december 2016 om de wandelpromenade op de Kerkbuurt in te korten, heeft de gemeente een omgevingsvergunning aangevraagd en een verkeersbesluit genomen. Daar zijn bezwaren tegen ingediend. De uitkomst is dat de bezwaarschriftencommissie het college van B&W adviseert een nieuwe, uitgebreide omgevingsvergunningprocedure te volgen en daar een ruimtelijke onderbouwing bij te doen. Wethouder Len van Rekom: ,,Dit advies nemen we over. Dat betekent dat we een ontwerpvergunning publiceren, inclusief uitgebreide ruimtelijke onderbouwing van het plan voor Kerkbuurt-Oost. Dit leggen we zes weken ter inzage. In die periode nemen we nog geen definitieve maatregelen die autoverkeer toelaten op Kerkbuurt-Oost. Uiteindelijk gaat dat wel gebeuren, de gemeenteraad heeft immers een besluit genomen. Ook volgens de winkeliers is de Kerkbuurt al jaren een urgent project. Dat is wat ons betreft nog steeds zo."

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Om op de aanvraag voor de omgevingsvergunning te kunnen beslissen, moet het plan verder ruimtelijk onderbouwd worden. Daarom zijn de effecten op onder andere verkeersaantallen, geluid, luchtkwaliteit en de gevolgen voor de koopstromen op Kerkbuurt-Oost verder uitgezocht. Daaruit blijkt dat het aantal verkeersbewegingen beperkt blijft, omdat het geen doorgaande route is en alleen bestemmingsverkeer Kerkbuurt-Oost zal gebruiken. Doordat er een (woon)erf komt met langzaamrijdend verkeer (max. 15 km/uur) zal de geluidbelasting nauwelijks toenemen. Daarnaast komt er nu al zwaar verkeer voor bevoorrading van de winkels. Ten slotte blijkt uit onderzoek van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid dat de luchtkwaliteit nauwelijks verslechtert en ruimschoots voldoet aan de wettelijke eisen.

KOOPSTROMENN Ondernemers op Kerkbuurt-Oost verwachten minder klanten in de nieuwe situatie. ,,Maar uit koopstromenonderzoek blijkt dat de herinrichting en het toelaten van langzaamrijdend verkeer een positief effect kan hebben op de koopstromen in het gebied," aldus wethouder Van Rekom. ,,Door het aanleggen van een aantal parkeervakken worden winkels sneller bereikbaar en door het aanbrengen van meer groen en zitelementen wordt het aantrekkelijker om in het gebied te verblijven."

Inmiddels is de ontwerp-omgevingsvergunning gepubliceerd. Deze ligt tot en met 1 november 2017 ter inzage. In die periode kunnen zienswijzen kenbaar worden gemaakt.