• BDU

Opdracht onderzoek omwonenden DuPont

SLIEDRECHT De provincie Zuid-Holland heeft 25 mei opdracht verleend aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) tot het uitvoeren van een 'Verificatie-/steekproefonderzoek' onder omwonenden van DuPont (thans Chemours).

Via een gerichte steekproef onder omwonenden wordt gecontroleerd of de bloedserumwaardes voor het jaar 2016 onder de gezondheidskundige grenswaarde liggen zoals het RIVM in haar rapport 'Risicoschatting emissie PFOA voor omwonenden' berekend heeft. Dit is conform de afspraken met het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en de betrokken gemeenten. Vooruitlopend op deze opdrachtverlening zijn door het RIVM afgelopen weken voorbereidingen getroffen zodat het onderzoek binnen de daarvoor geldende randvoorwaarden uitgevoerd kan worden.

De provincie zet samen met Rijk en betrokken gemeenten de aanbevelingen van het rapport 'Risicoschatting emissie PFOA voor omwonenden' van het RIVM om in concrete acties. Met de door het RIVM gemodelleerde blootstelling via de lucht zijn de concentraties van PFOA in het bloed van omwonenden berekend. Het uitvoeren van het onderzoek dient ter verificatie van de berekende concentraties in het bloed. Het onderzoek moet uiterlijk in april 2017 afgerond zijn.  

Het RIVM is als onafhankelijk instituut verantwoordelijk voor de inrichting en uitvoering van het onderzoek. De uitvoering van het onderzoek vindt plaats in samenwerking met de Dienst Gezondheid en Jeugd. Het ministerie van IenM, de betrokken gemeenten en de provincie Zuid-Holland hebben vooraf aan het RIVM aandachtspunten meegegeven. Het RIVM komt tot de volgende invulling van het onderzoek. Het onderzoek wordt bij vier groepen uitgevoerd. Een groep omwonenden die in hoge mate blootgesteld is, een groep omwonenden met minder hoge blootstelling, een groep die na 2002 in het gebied is komen wonen en een controle groep (niet blootgesteld en niet woonachtig in het gebied). 

Per groep worden via een aselecte steekproef 150 mensen aangeschreven en uitgenodigd om bloed te laten afnemen door de DG&J. In totaal worden 600 mensen benaderd via adressen die uit de gemeentelijke basisadministratie verkregen worden. Iedereen die aangeschreven wordt, zich aanmeldt en voldoet aan de insluitingscriteria wordt ook daadwerkelijk meegenomen in het onderzoek. Als het aanschrijven minder dan 50 deelnemers oplevert in een groep dan zullen er andere mensen in de geselecteerde postcodegebieden benaderd worden totdat in die groep 50 deelnemers gevonden zijn. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar mensen die zich als vrijwilliger aanmelden en voldoen aan de insluitcriteria.

Het RIVM heeft in 2016 op basis van alle nu beschikbare kennis en informatie een nieuwe gezondheidskundige grenswaarde voor PFOA  in bloed voor langdurige blootstelling berekend. Beneden deze grenswaarde wordt het risico op nadelige effecten voor de mens verwaarloosbaar geacht. RIVM vergelijkt gemeten en berekende bloedwaarden  voor het jaar 2016 en verifieert op die manier of de waarden inderdaad onder de gezondheidskundige grenswaarde liggen.

Het RIVM deed onderzoek naar mogelijke gezondheidsrisico's voor omwonenden als gevolg van de emissie van de stof perfluoroctaanzuur (PFOA) bij het chemiebedrijf DuPont (nu Chemours) in Dordrecht. Het RIVM-rapport geeft de eerste antwoorden op vragen die bij betrokkenen leven en neemt een deel van de onzekerheid weg, maar kan nog geen einde maken aan alle ongerustheid. De provincie is daarom samen met het Rijk en de betrokken gemeenten verschillende vervolgonderzoeken gestart om antwoorden te vinden op de vragen die er nu nog liggen, conform de aanbevelingen van het RIVM.

Label:

DuPont