Raad na bijsturen akkoord met koers college

SLIEDRECHT - Twee lange avonden vergaderde de Sliedrechtse gemeenteraad over de begroting voor 2015. Over ambities en bezuinigingen. Over moties en amendementen. Na bijna acht uur vergaderen kon er woensdagavond rond 22.30 uur gestemd worden. Alleen het CDA stemde tegen, waarna de raadsleden, wethouders en burgemeester konden proosten op een nieuwe begroting.Twee thema's konden we in Het Kompas van afgelopen week reeds belichten: groen licht voor fietsen op de Kerkbuurt en de nieuwe verplaatsbare accommodaties voor vv Sliedrecht. Maar er is uiteraard over meer onderwerpen gesproken. Zo wilde de SGP-ChristenUnie weten of de bezuinigingen wel op schema lopen. ,,Er is 6 ton voor 2016 en meer dan 9 ton voor 2017 ingeboekt. Dan zouden we als raad nu toch een en ander gezien moeten hebben? Bijvoorbeeld op het gebied van vastgoed en subsidies? Hopelijk is een aantal bezuinigingen niet te vroeg geschrapt", betoogde fractievoorzitter Nico de Jager.De fractie riep ook om meer actie van het college bij de aanpak van verpaupering op diverse plaatsen in Sliedrecht. Bijvoorbeeld door het aanschrijven van eigenaren van afgebrande, leegstaande, verpauperde panden of het stimuleren van realisatie van tijdelijke natuur op plaatsen waar in de toekomst gebouwd gaat worden. De Jager noemde de locatie Lanser, Rivierdijk, Kerkbuurt en Baanhoek.Coalitiepartner PRO Sliedrecht stelde de bezuiniging van ruim 4 ton voor het beheer van de openbare ruimte aan de kaak. ,,Blijven de openbare ruimten met dat budget nog wel netjes en veilig?", sprak fractievoorzitter Timo Pauw zijn zorgen uit. Het meest ongerust maakt PRO zich over de Sliedrechtse bruggetjes, die het college voor een groot deel wil vervangen door dammen en duikers om zo te besparen op onderhoud. PRO ziet de gezichtsbepalende houten bruggetjes liever niet verdwijnen en diende daarom een amendement in om jaarlijks €23.000,- extra vrij te maken voor sanering en behoud van het bruggenareaal. Aangezien de partij binnen de begroting een post vond waarmee de kosten konden worden gedekt kreeg dit voorstel zonder veel discussie steun van de gehele raad. De fractie kreeg ook unanieme steun voor het voorstel af te zien van tariefsverhoging van de afvalstoffenheffing. Pauw: ,,Met het nieuwe afvalbeleidsplan wordt extra inspanningen van onze burgers gevraagd. Als 'beloning' mogen ze dan €20,- meer gaan betalen aan afvalstoffenheffing? Dat is een verkeerd signaal naar onze burgers."Verder kaartte de fractie de OZB voor mantelzorgwoningen aan. Onlangs zijn de regels versoepeld voor het bouwen van mantelzorgwoningen bij een eigen huis, bijvoorbeeld in de achtertuin. Althans, er is geen vergunning meer voor nodig. Wel krijgt de huiseigenaar dan te maken met een OZB-stijging. PRO Sliedrecht vindt dat krom. ,,We moeten het toejuichen als Sliedrechters zich over een ander ontfermen." De fractie wil dat het college gaat onderzoeken of er mogelijkheden zijn deze extra OZB te compenseren. Dat voorstel werd unaniem gesteund.De VVD, derde partner in het college, deelde mee de begroting ,,met trots" te hebben doorgebladerd. ,,We staan op plaats 13 in de lijst van de goedkoopste gemeenten van Nederland. Dat is nog eens promotie voor ons dorp. Wij gaan er vanuit dat we deze positie de komende jaren vasthouden of zelfs verbeteren", zei fractievoorzitter Alexander Kieft. Hij vervolgde: ,,We zijn blij dat de OZB verhoging niet is doorgegaan en dat gemeentewoningen eindelijk worden verkocht." Het reeds in Het Kompas aangehaalde VVD-amendement €5500,- te bezuinigen op de stedenband met Orastië vond alleen steun bij PvdA en haalde het derhalve niet.Het CDA kon minder waardering opbrengen voor de 'keurig sluitende begroting'. ,,Leuk als je van stenen en van de Drechtsteden houdt. Maar deze begroting is niet sociaal", stak fractievoorzitter Ton Spek scherp van wal. ,,Hoe zit het met werkgelegenheid, voorzieningen, met zorg en ondersteuning als er voor ruim 7 ton bezuinigd wordt?" De fractie maakt zich, met het oog op de ingrijpende veranderingen in de zorg, zorgen om de mensen die tussen wal en schip raken. ,,Waar is dan de zorg-ANWB? De vorige raad had voor deze groep 375.000,- extra gereserveerd, maar dat bedrag wordt nu verkleind naar 125.000,-." Tegelijkertijd gaat er steeds meer geld naar de Drechtsteden, stelt het CDA. ,,Maar liefst vijf ton extra. Wat merkt de burger daarvan?" Het meest verbolgen is de partij over het overhevelen van de afdeling burgerzaken naar Dordrecht. Het CDA-voorstel om net als Papendrecht uit deze voorgenomen samenwerking (DKCC) te stappen haalde echter - met alleen de steun van de PvdA - geen meerderheid. PRO Sliedrecht, een partij die van oudsher ook niet per definitie staat te juichen bij regionale overhevelingen, deed een tegenvoorstel: we stappen er in, onder voorwaarde dat de raad mee mag beslissen over afspraken als openingstijden en dergelijke, en de raad twee keer per jaar wordt geïnformeerd over de behaalde resultaten bij de Sliedrechtse balie. Dit amendement kreeg unanieme steun van de raad.Fractievoorzitter van de PvdA Anton van Rees gebruikte een deel van zijn betoog om de zondagsrust aan te kaarten. ,,Het college is voornemens in een nieuwe APV nieuwe afspraken over de zondagsrust op te nemen. Dus daar waar de Zondagswet nationaal aan een zijden SGP/CU-gedoogdraadje hangt gaan wij het nog snel even in een APV vastleggen? Jammer hoor! Dat staat bovendien haaks op een andere ambitie van dit college, namelijk om de regeldruk terug te dringen. Gewoon niet doen", gaf de PvdA het college mee.De fractie diende een motie in over een heel ander onderwerp: de kwijtschelding voor privébelastingen van ondernemers. De PvdA wil nog dit jaar horen wat het college gaat doen met de vernieuwde wetgeving op dit gebied, die per 1 april 2011 is ingegaan. ,,We lopen weer eens een aantal jaren achter. Het lijkt me dus gewoon fatsoenlijk dat de raad hierover zo snel mogelijk een keuze wordt aangeboden." De raad schaarde zich unaniem achter deze PvdA-motie.