Regionale bodemkwaliteitskaart Zuid-Holland Zuid geactualiseerd

SLIEDRECHT - Burgemeester en wethouders van Sliedrecht hebben 19 januari de geactualiseerde regionale bodemkwaliteitskaart Zuid-Holland Zuid vastgesteld. Tegelijk hebben zij de door het Waterschap Rivierenland vastgestelde waterbodemkwaliteitskaart Betuweroute Rivierenland erkend als bewijsmiddel bij het verspreiden of toepassen van baggerspecie afkomstig van bluswatergangen langs de Betuweroute. Het instrument van de digitale bodemkwaliteitskaarten past daarmee in de ambitie van het college om de regeldruk te verminderen.

Op de digitale bodemkwaliteitskaarten staan zones met een vergelijkbare chemische bodemkwaliteit aangegeven. Dankzij deze kaarten is het eenvoudiger om grond in verschillende zones te vergelijken en de eventuele mogelijkheden voor hergebruik van grond en bagger te bepalen. Hergebruik van grond en bagger is toegestaan als de kwaliteit van de ontvangende bodem daardoor niet verslechtert. Een kostbaar onderzoek naar de kwaliteit van de her te gebruiken grond volgens de regels van het Besluit bodemkwaliteit kan dan achterwege blijven. De bodemkwaliteitskaart is hier als bewijsmiddel voor de kwaliteit voor in de plaats gekomen. Omdat de bodemkwaliteitskaarten gelden voor de regio Zuid-Holland Zuid kan vrijkomende grond of bagger ook relatief eenvoudig binnen een andere gemeente in de regio worden hergebruikt.

Wel moet een voorgenomen toepassing minimaal vijf werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden worden gemeld via het landelijk meldpunt bodemkwaliteit. De melding wordt dan automatisch doorgestuurd naar de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Deze dienst is door de gemeente gemandateerd om de meldingen af te handelen, controles uit te voeren en, zo nodig, handhavend op te treden.

De interactieve bodemkwaliteitskaart Zuid-Holland Zuid met toelichting is te vinden op de website van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, www.ozhz.nl.