RIVM-onderzoek naar PFOA-emissies DuPont

SLIEDRECHT De Tweede Kamerleden van de PvdA en de SP die ruim een maand geleden vragen stelden over de PFOA-emissies bij DuPont hebben van Wilma Mansveld, de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, het antwoord gekregen dat aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu wordt gevraagd een onderzoek voor te bereiden. Het RIVM gaat uitzoeken tot welke concentraties PFOA in lucht en water de uitstoot van deze stof, die tot en met 2012 door DuPont werd gebruikt bij de fabricage van teflon, heeft geleid. Op basis hiervan dient een inschatting te worden gemaakt van eventuele gezondheidseffecten. Mansveld, die woensdag aftrad vanwege het Fyra-debacle, schrijft dat ze het belangrijk vindt om uit te sluiten dat er sprake kan zijn geweest van concentraties die hebben geleid tot gezondheidseffecten.

Door Erik de Bruin

In de beantwoording van de PvdA-vragen is ook te lezen dat de emissie van perfluoroctaanzuur onderdeel was van het onderzoek dat ten grondslag lag aan de vergunningen van het in Dordrecht gevestigde chemiebedrijf, dat recht tegenover Sliedrecht ligt. ,,De vergunningverlening heeft volgens de provincie Zuid-Holland, het bevoegd gezag, steeds conform de geldende Nederlandse emissierichtlijn plaatsgevonden waarbij maxima aan de concentratie en de jaarvracht zijn gesteld", aldus Mansveld.

De medewerkers van DuPont, werden, zo was al eerder te lezen op deze site, vanaf 2005 elke twee jaar getest op de hoeveelheid PFOA-moleculen in hun bloed. In de richting van de PvdA, die hier een vraag over stelde, laat de bewindsvrouw weten dat de gegevens van dit interne gezondheidsonderzoek niet zijn gedeeld met de Inspectie SWZ (voorheen: Arbeidsinspectie). ,,Het is de verantwoordelijkheid van het bedrijf om de gegevens met de Inspectie te delen als deze daar aanleiding toe geven." Een woordvoerder van Chemours (de onderneming die in juli dit jaar de teflon-activiteiten heeft overgenomen) vertelde half september in de eerste publicatie van Het Kompas over de PFOA-uitstoot dat het onderzoek erop was gericht om vast te stellen of werknemers wel op de juiste manier handelden. ,,Als bleek dat er relatief veel PFOA in het bloed voorkwam, gaf ons dat de mogelijkheid op individueel niveau de werkwijze te verbeteren."

VRAGEN Twee weken geleden bracht de provincie samen met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (het uitvoerend en aan de provincie verbonden orgaan dat vergunningaanvragen op milieugebied toetst en controleert of de afspraken worden nageleefd) en de gemeente Dordrecht een persbericht uit waarin stond vermeld dat de totale PFOA-emissie naar de lucht voor de hele bedrijfslocatie in de periode 1998-2012 ruim binnen de vergunde norm is gebleven. Diezelfde dag verstuurde het Sliedrechtse gemeentebestuur een kritische brief naar het provinciebestuur. De memo die de gemeente van de omgevingsdienst kreeg, is, zo schreef het college aan de de gemeenteraad, verre van duidelijk.,,Het roept meer vragen op dan antwoorden. We nemen daar geen genoegen mee en zijn bezorgd over mogelijke gezondheidsrisico's voor de inwoners van Sliedrecht."

PUBLICATIES In de brief aan Gedeputeerde Staten staan veertien kritische vragen plus het verzoek om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren met daaraan gekoppeld een risico-inschatting van de mogelijke effecten van de emissies van alle (verdacht) kankerverwekkende stoffen. De gemeente Sliedrecht, die een externe milieuadviseur heeft ingeschakeld, vraagt zich onder andere af hoe het komt dat perfluoroctaanzuur zo lang onder de radar heeft kunnen blijven. In de openingsalinea wordt verwezen naar verschillende publicaties in de schrijvende pers en de uitzending van EenVandaag op 8 oktober waarin een toxicoloog vaststelt dat de PFOA-waarden in het bloed van werknemers van DuPont 'schokkend hoog' zijn. Follow the Money, een website van Nederlandse onderzoeksjournalisten, bracht het vermeende milieuschandaal (zo wordt het omschreven door de gemeente) in september onder de aandacht met een publicatie waarin de vraag wordt gesteld of de toezichthoudende instanties in ons land hebben zitten slapen. Op basis van Amerikaanse bronnen stelt FTM dat PFOA kankerverwekkend is en verschillende ziektes kan veroorzaken. In het artikel staat dat in Parkersburg, waar ook teflon wordt gefabriceerd, zo'n 3500 civiele rechtszaken zijn aangespannen tegen DuPont. Deze internetpublicatie heeft ertoe geleid dat op landelijk, provinciaal en lokaal niveau politieke vragen zijn gesteld waarna OZHZ informatie is gaan verzamelen en analyseren. Nu mag het RIVM aan de slag.

RAADSVERGADERING De kritische brief aan de provincie, de informatiebrief van het college aan de gemeenteraad en de memo die de omgevingsdienst begin oktober naar Sliedrecht mailde, stonden dinsdagavond geagendeerd als ingekomen stukken. Door geen enkele fractie in de Sliedrechtse gemeenteraad en ook niet gezamenlijk werd 'het vermeende milieuschandaal' aan de overkant van de rivier aangehaald. Er werd niets over gezegd.

Label:

DuPont