• Archief BDUmedia

'Sociale woningvoorraad kan en moet groeien'

SLIEDRECHT De gemeente Sliedrecht gaat in de tweede helft van 2017 in gesprek met Tablis Wonen over een herijking van de prestatieafspraken voor de lange termijn. De fracties in de gemeenteraad lieten daar vorige week in een beeldvormende vergadering al hun licht over schijnen. Daarbij werd de vraag opgeworpen: meer of minder sociale huurwoningen? Daar is verdeeldheid over. Er werd onder andere gerefereerd aan een recente woningbehoefteonderzoek en de nog op te stellen Regionale Woonvisie.

Tablis doet dat ook. ,,We hebben daar als gezamenlijke woningcorporaties in de Drechtsteden op gereageerd waarbij we duidelijk ons standpunt hebben verwoord dat we noodzaak en ruimte zien voor groei van de sociale woningvoorraad", laat een woordvoerster desgevraagd weten. ,,Groei kan alleen plaatsvinden door toevoeging van nieuwe locaties. Dit biedt tevens de mogelijkheid om de zo gewenste menging van wijken in stand te houden." PRO Sliedrecht was ter ore gekomen dat er bezuinigingen gaande zijn en vroeg zich af wat dit betekent voor de plannen van de woningstichting. ,,Dit betreffen geen bezuinigingen in de volkshuisvestelijke taken, maar uitsluitend een doelmatigere aanwending van middelen", aldus Tablis. ,,We zijn momenteel bezig met een efficiencyslag om daarmee maximaal geld vrij te spelen voor goed wonen. We zijn een financieel gezonde corporatie."