• BDU

Steekproef alweer van de baan?

SLIEDRECHT De vroegere emissies van het inmiddels alom bekende perfluoroctaanzuur (PFOA) bij het tegenover Sliedrecht gelegen DuPont-Chemours blijven en zullen de gemoederen bezig blijven houden. Volgende week dinsdag (12 april) wordt in Sliedrecht een beeldvormende politieke bijeenkomst gehouden. In de raadszaal licht een vertegenwoordiger van het RIVM het veelbesproken rapport toe dat op 24 maart naar buiten is gebracht en waarin de conclusie wordt getrokken dat dankzij de mogelijk langdurige overschrijding van de voor PFOA veilig geachte grens gezondheidsrisico's niet zijn uit te sluiten voor mensen die voor 2002 in het binnenste deel van het risicogebied hebben gewoond of gewerkt. Er is ook een medisch milieukundig adviseur van de Dienst Gezondheid en Jeugd aanwezig. Zowel vanuit de raad als vanaf de publieke tribune kunnen vragen worden gesteld. De PvdA-fractie in Sliedrecht deed dat al naar aanleiding van het negatieve advies waar het provinciebestuur (Gedeputeerde Staten) afgelopen vrijdag de fracties in Provinciale Staten over schreef.

Erik de Bruin

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu stelt in haar rapport, waar zij ruim vier maanden aan heeft gewerkt, vier aanbevelingen voor die alle door staatssecretaris Sharon Dijksma (haar voorganger Wilma Mansveld verstrekte eind oktober de opdracht aan het RIVM) zijn overgenomen. Ten eerste wordt voorgesteld een gerichte steekproef te houden onder omwonenden. Met als doel de berekende concentraties te valideren. Of de bloedwaarden inderdaad onder de gezondheidskundige grenswaarden liggen. Zo'n bloedtest wordt afgenomen door de Dienst Gezondheid en Jeugd, die na het verschijnen van het rapport contact opnam met het RIVM. Het onderzoeksinstituut schakelde vervolgens de Expertgroep Gezondheidsonderzoeken en Nazorg na rampen en (milieu-)incidenten in. Zij adviseert af te zien van een bloedtest en meer aan te sturen op één loket waar klachten kunnen worden neergelegd en vragen worden beantwoord. ,,Zodat alle zorgen in kaart kunnen worden gebracht", aldus de Expertgroep, die heeft geconcludeerd dat het op dit moment niet mogelijk is om met bloedonderzoek conclusies te trekken over blootstelling aan PFOA in het verleden. ,,Ook is niet bekend of er een causaal verband is tussen een bloeduitslag en individuele gezondheidseffecten."

Waarom heeft het RIVM de Expertgroep niet eerder om advies gevraagd? De al genoemde PvdA-fractie vraagt zich in een e-mail die zij zondag naar (oud-)bewoners (ex-)medewerkers heeft verstuurd af welk alternatief er wordt geboden om de bezorgdheid bij betrokkenen weg te nemen. ,,Een loket annex verzamelpunt van zorgen is niet wat de staatssecretaris voor ogen had toen ze de Tweede Kamer op 24 maart schreef dat ze de zorgen serieus neemt en mensen duidelijkheid wil bieden", aldus de sociaaldemocraten, die zich ook afvragen waarom DuPont uitgerekend nu start met met een bloedonderzoek onder haar eigen werknemers en oud-werknemers als dit volgens de Expertgroep niet zinvol is. Richting het college schrijft de PvdA dat zij hierover contact heeft gehad met Chemours (de huidige naam van het chemieconcern) en dat het bedrijf bereid is de Sliedrechtse politiek te vertellen over haar referenties m.b.t. het bloedonderzoek. Dát wordt uitgevoerd door het in het Dordtse Albert Schweitzerziekenhuis gevestigde Result Laboratorium, dat ook individuele bloedtesten afneemt.

De partij schrijft dat zij zich hard blijft maken voor gedegen onderzoek bij mensen 'die zich nu ongerust maken en nu geen gehoor vinden'. Er zijn de afgelopen twee weken circa vierhonderd aanmeldingen binnengekomen van mensen die zich willen laten testen. ,,Tegelijkertijd", zo is te lezen in de recente brief die de aanmelders ontvingen, ,,moet dit gestuntel van instanties niet in de hand werken dat een verder onderzoek naar emissieoverschrijdingen van PFOA en andere stoffen, nu en in het verleden, en de rol van betrokken instanties bij de controle en handhaving hiervan (de provincie en de omgevingsdienst, red.) naar de achtergrond verdwijnen."

Dinsdagavond was er een informatiebijeenkomst in het Postillion Hotel in Dordrecht. Het Kompas maakte hier een uitgebreid verslag van (zie pagina ..) en sprak onder andere met de vanuit de Verenigde Staten naar Nederland gekomen actiegroep DuPont Keep Your Promises. Woensdag debatteerde Provinciale Staten over het PFOA-dossier. Het verslag van deze vergadering kon niet meer worden meegenomen in de krant, maar is wel te lezen op de website.

Label:

DuPont